جدول پخش سه شنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۵

ساعت شروع نام برنامه مدت
02:00
فيلم تلويزيوني "عاشق ها ايستاده مي ميرند"
01:06
03:06
مستند دو برادر خالد و مجتبي
00:42
03:48
00:39
04:27
مراسم تنفيذ حکم آيت ا... هاشمي رفسنجاني
00:14
04:41
01:00
05:46
00:05
05:51
00:06
06:01
00:10
06:11
00:30
06:43
00:46
07:29
00:19
07:50
يادم تورا هست(قلعه سيمون)
00:20
08:12
مراسم تنفيذ حکم آيت ا... هاشمي رفسنجاني
00:14
08:34
فيلم تلويزيوني "اين خانه پلاک ندارد"
01:20
09:57
مراسم تنفيذ حکم آيت ا... هاشمي رفسنجاني
00:30
10:28
00:58
11:28
مصاحبه آيت ا... شبيري زنجاني
00:15
11:45
00:22
12:16
00:06
12:26
مراسم تنفيذ حکم آيت ا... هاشمي رفسنجاني
00:14
12:45
00:15
13:02
01:03
14:10
فيلم سينمايي "زماني براي پشيماني"
01:31
15:42
تاريخ شفاهي ايران
00:20
16:03
فوق العاده(مصاحبه با آیت ا... هاشمی رفسنجانی)
01:22
17:32
00:06
17:41
00:16
17:58
میان برنامه
00:12
18:13
01:00
19:15
00:15
19:30
00:27
20:05
01:34
21:49
کليپ تشيع پيکر هاشمي رفسنجاني
00:05
22:00
00:15
22:16
00:27
22:46
00:48
23:34
00:25