اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه iOS

زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • مخاطب خاص
  زمان آغاز: 00:00
  زمان پایان : 00:36
  مدت برنامه : 37 دقیقه
  تربيت حسيني و خانواده منتظر
 • مخاطب خاص
  زمان آغاز: 00:00
  زمان پایان : 00:36
  مدت برنامه : 37 دقیقه
  تربيت حسيني و خانواده منتظر
 • مخاطب خاص
  زمان آغاز: 00:00
  زمان پایان : 00:36
  مدت برنامه : 37 دقیقه
  تربيت حسيني و خانواده منتظر
 • مخاطب خاص
  زمان آغاز: 00:00
  زمان پایان : 00:36
  مدت برنامه : 37 دقیقه
  تربيت حسيني و خانواده منتظر
 • مخاطب خاص
  زمان آغاز: 00:00
  زمان پایان : 00:36
  مدت برنامه : 37 دقیقه
  تربيت حسيني و خانواده منتظر
 • حداکثر محکومیت: فیلم سینمایی "حداکثر محکومیت"
  زمان آغاز: 00:43
  زمان پایان : 02:07
  مدت برنامه : 85 دقیقه
  2012 آمریکا
 • حداکثر محکومیت: فیلم سینمایی "حداکثر محکومیت"
  زمان آغاز: 00:43
  زمان پایان : 02:07
  مدت برنامه : 85 دقیقه
  2012 آمریکا
 • حداکثر محکومیت: فیلم سینمایی "حداکثر محکومیت"
  زمان آغاز: 00:43
  زمان پایان : 02:07
  مدت برنامه : 85 دقیقه
  2012 آمریکا
 • حداکثر محکومیت: فیلم سینمایی "حداکثر محکومیت"
  زمان آغاز: 00:43
  زمان پایان : 02:07
  مدت برنامه : 85 دقیقه
  2012 آمریکا
 • حداکثر محکومیت: فیلم سینمایی "حداکثر محکومیت"
  زمان آغاز: 00:43
  زمان پایان : 02:07
  مدت برنامه : 85 دقیقه
  2012 آمریکا
 • دعای کمیل: دعاي کميل
  زمان آغاز: 02:10
  زمان پایان : 02:51
  مدت برنامه : 41 دقیقه
  حاج مرتضي طاهري - مسجد بني هاشم
 • دعای کمیل: دعاي کميل
  زمان آغاز: 02:10
  زمان پایان : 02:51
  مدت برنامه : 41 دقیقه
  حاج مرتضي طاهري - مسجد بني هاشم
 • دعای کمیل: دعاي کميل
  زمان آغاز: 02:10
  زمان پایان : 02:51
  مدت برنامه : 41 دقیقه
  حاج مرتضي طاهري - مسجد بني هاشم
 • دعای کمیل: دعاي کميل
  زمان آغاز: 02:10
  زمان پایان : 02:51
  مدت برنامه : 41 دقیقه
  حاج مرتضي طاهري - مسجد بني هاشم
 • دعای کمیل: دعاي کميل
  زمان آغاز: 02:12
  زمان پایان : 02:53
  مدت برنامه : 41 دقیقه
  حاج مرتضي طاهري - مسجد بني هاشم
 • فيلم سينمايي "ماهي سياه کوچولو"
  زمان آغاز: 03:04
  زمان پایان : 04:17
  مدت برنامه : 74 دقیقه
 • فيلم سينمايي "ماهي سياه کوچولو"
  زمان آغاز: 03:04
  زمان پایان : 04:17
  مدت برنامه : 74 دقیقه
 • فيلم سينمايي "ماهي سياه کوچولو"
  زمان آغاز: 03:04
  زمان پایان : 04:17
  مدت برنامه : 74 دقیقه
 • فيلم سينمايي "ماهي سياه کوچولو"
  زمان آغاز: 03:04
  زمان پایان : 04:17
  مدت برنامه : 74 دقیقه
 • ماهی سیاه کوچولو: فیلم سینمایی "ماهی سیاه کوچولو"
  زمان آغاز: 03:04
  زمان پایان : 04:17
  مدت برنامه : 74 دقیقه
 • اذانگاهی : اذان صبح به افق تهران
  زمان آغاز: 04:31
  زمان پایان : 04:36
  مدت برنامه : 6 دقیقه
  مؤذن: سعيديان
 • اذانگاهی : اذان صبح به افق تهران
  زمان آغاز: 04:31
  زمان پایان : 04:36
  مدت برنامه : 6 دقیقه
  مؤذن: سعيديان
 • اذانگاهی : اذان صبح به افق تهران
  زمان آغاز: 04:31
  زمان پایان : 04:36
  مدت برنامه : 6 دقیقه
  مؤذن: سعيديان
 • اذانگاهی : اذان صبح به افق تهران
  زمان آغاز: 04:31
  زمان پایان : 04:36
  مدت برنامه : 6 دقیقه
  مؤذن: سعيديان
 • اذانگاهی : اذان صبح به افق تهران
  زمان آغاز: 04:31
  زمان پایان : 04:36
  مدت برنامه : 6 دقیقه
  مؤذن: سعيديان
 • اذانگاهی : نماز جماعت صبح
  زمان آغاز: 04:40
  زمان پایان : 04:47
  مدت برنامه : 8 دقیقه
  به امامت حجت الاسلام راشد يزدي
 • اذانگاهی : نماز جماعت صبح
  زمان آغاز: 04:40
  زمان پایان : 04:47
  مدت برنامه : 8 دقیقه
  به امامت حجت الاسلام راشد يزدي
 • اذانگاهی : نماز جماعت صبح
  زمان آغاز: 04:40
  زمان پایان : 04:47
  مدت برنامه : 8 دقیقه
  به امامت حجت الاسلام راشد يزدي
 • اذانگاهی : نماز جماعت صبح
  زمان آغاز: 04:40
  زمان پایان : 04:47
  مدت برنامه : 8 دقیقه
  به امامت حجت الاسلام راشد يزدي
 • اذانگاهی : نماز جماعت صبح
  زمان آغاز: 04:40
  زمان پایان : 04:47
  مدت برنامه : 8 دقیقه
  به امامت حجت الاسلام راشد يزدي
 • سمت خدا
  زمان آغاز: 04:49
  زمان پایان : 05:45
  مدت برنامه : 56 دقیقه
 • سمت خدا
  زمان آغاز: 04:49
  زمان پایان : 05:45
  مدت برنامه : 56 دقیقه
 • سمت خدا
  زمان آغاز: 04:49
  زمان پایان : 05:45
  مدت برنامه : 56 دقیقه
 • سمت خدا
  زمان آغاز: 04:49
  زمان پایان : 05:45
  مدت برنامه : 56 دقیقه
 • سمت خدا
  زمان آغاز: 04:49
  زمان پایان : 05:45
  مدت برنامه : 56 دقیقه
 • سلاله
  زمان آغاز: 05:45
  زمان پایان : 05:50
  مدت برنامه : 6 دقیقه
 • سلاله
  زمان آغاز: 05:45
  زمان پایان : 05:50
  مدت برنامه : 6 دقیقه
 • سلاله
  زمان آغاز: 05:45
  زمان پایان : 05:50
  مدت برنامه : 6 دقیقه
 • سلاله
  زمان آغاز: 05:45
  زمان پایان : 05:50
  مدت برنامه : 6 دقیقه
 • سلاله
  زمان آغاز: 05:45
  زمان پایان : 05:50
  مدت برنامه : 6 دقیقه
 • از شما چه پنهون
  زمان آغاز: 05:50
  زمان پایان : 05:58
  مدت برنامه : 8 دقیقه
 • از شما چه پنهون
  زمان آغاز: 05:50
  زمان پایان : 05:58
  مدت برنامه : 8 دقیقه
 • از شما چه پنهون
  زمان آغاز: 05:50
  زمان پایان : 05:58
  مدت برنامه : 8 دقیقه
 • از شما چه پنهون
  زمان آغاز: 05:50
  زمان پایان : 05:58
  مدت برنامه : 8 دقیقه
 • از شما چه پنهون
  زمان آغاز: 05:50
  زمان پایان : 05:58
  مدت برنامه : 8 دقیقه
 • دعای عهد: دعاي عهد
  زمان آغاز: 06:01
  زمان پایان : 06:11
  مدت برنامه : 11 دقیقه
  بيعت با امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف)
 • دعای عهد: دعاي عهد
  زمان آغاز: 06:01
  زمان پایان : 06:11
  مدت برنامه : 11 دقیقه
  بيعت با امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف)
 • دعای عهد: دعاي عهد
  زمان آغاز: 06:01
  زمان پایان : 06:11
  مدت برنامه : 11 دقیقه
  بيعت با امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف)
 • دعای عهد: دعاي عهد
  زمان آغاز: 06:01
  زمان پایان : 06:11
  مدت برنامه : 11 دقیقه
  بيعت با امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف)
 • دعای عهد: دعاي عهد
  زمان آغاز: 06:01
  زمان پایان : 06:11
  مدت برنامه : 11 دقیقه
  بيعت با امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف)
 • سخنراني حجت الاسلام
  زمان آغاز: 06:11
  زمان پایان : 06:46
  مدت برنامه : 35 دقیقه
  سخنراني مذهبي
 • حديث سرو
  زمان آغاز: 06:11
  زمان پایان : 06:41
  مدت برنامه : 31 دقیقه
 • حديث سرو
  زمان آغاز: 06:11
  زمان پایان : 06:41
  مدت برنامه : 31 دقیقه
 • حديث سرو
  زمان آغاز: 06:11
  زمان پایان : 06:41
  مدت برنامه : 31 دقیقه
 • حديث سرو
  زمان آغاز: 06:11
  زمان پایان : 06:41
  مدت برنامه : 31 دقیقه
 • تواشيح شاهچراغ
  زمان آغاز: 06:41
  زمان پایان : 06:46
  مدت برنامه : 6 دقیقه
 • تواشيح شاهچراغ
  زمان آغاز: 06:41
  زمان پایان : 06:46
  مدت برنامه : 6 دقیقه
 • تواشيح شاهچراغ
  زمان آغاز: 06:41
  زمان پایان : 06:46
  مدت برنامه : 6 دقیقه
 • تواشيح شاهچراغ
  زمان آغاز: 06:41
  زمان پایان : 06:46
  مدت برنامه : 6 دقیقه
 • تواشيح شاهچراغ
  زمان آغاز: 06:46
  زمان پایان : 06:51
  مدت برنامه : 6 دقیقه
 • نشان ارادت
  زمان آغاز: 06:53
  زمان پایان : 07:17
  مدت برنامه : 24 دقیقه
  2
 • نشان ارادت
  زمان آغاز: 06:53
  زمان پایان : 07:17
  مدت برنامه : 24 دقیقه
  2
 • نشان ارادت
  زمان آغاز: 06:53
  زمان پایان : 07:17
  مدت برنامه : 24 دقیقه
  2
 • نشان ارادت
  زمان آغاز: 06:53
  زمان پایان : 07:17
  مدت برنامه : 24 دقیقه
  2
 • نشان ارادت
  زمان آغاز: 06:58
  زمان پایان : 07:22
  مدت برنامه : 24 دقیقه
  2
 • نور هدايت
  زمان آغاز: 07:17
  زمان پایان : 07:22
  مدت برنامه : 6 دقیقه
  علوم انساني اسلامي
 • نور هدايت
  زمان آغاز: 07:17
  زمان پایان : 07:22
  مدت برنامه : 6 دقیقه
  علوم انساني اسلامي
 • نور هدايت
  زمان آغاز: 07:17
  زمان پایان : 07:22
  مدت برنامه : 6 دقیقه
  علوم انساني اسلامي
 • نور هدايت
  زمان آغاز: 07:17
  زمان پایان : 07:22
  مدت برنامه : 6 دقیقه
  علوم انساني اسلامي
 • صبح و نشاط
  زمان آغاز: 07:30
  زمان پایان : 09:23
  مدت برنامه : 114 دقیقه
  همايش پياده روي خانوادگي صبح آدينه تهران (پرند) همزمان سمنان (بسطام)
 • صبح و نشاط
  زمان آغاز: 07:30
  زمان پایان : 09:25
  مدت برنامه : 116 دقیقه
  همايش پياده روي خانوادگي صبح آدينه تهران (پرند) همزمان سمنان (بسطام)
 • صبح و نشاط
  زمان آغاز: 07:30
  زمان پایان : 09:25
  مدت برنامه : 116 دقیقه
  همايش پياده روي خانوادگي صبح آدينه تهران (پرند) همزمان سمنان (بسطام)
 • صبح و نشاط
  زمان آغاز: 07:30
  زمان پایان : 09:25
  مدت برنامه : 116 دقیقه
  همايش پياده روي خانوادگي صبح آدينه تهران (پرند) همزمان سمنان (بسطام)
 • صبح و نشاط
  زمان آغاز: 07:30
  زمان پایان : 09:25
  مدت برنامه : 116 دقیقه
  همايش پياده روي خانوادگي صبح آدينه تهران (پرند) همزمان سمنان (بسطام)
 • سه نما
  زمان آغاز: 09:30
  زمان پایان : 09:36
  مدت برنامه : 6 دقیقه
  قسمت 18
 • پنچری: مجموعه "پنچري" خلاصه قسمت هاي 16 تا 20
  زمان آغاز: 09:33
  زمان پایان : 10:20
  مدت برنامه : 48 دقیقه
  گزيده
 • پنچری: مجموعه "پنچري" خلاصه قسمت هاي 16 تا 20
  زمان آغاز: 09:33
  زمان پایان : 10:20
  مدت برنامه : 48 دقیقه
  گزيده
 • پنچری: مجموعه "پنچري" خلاصه قسمت هاي 16 تا 20
  زمان آغاز: 09:33
  زمان پایان : 10:20
  مدت برنامه : 48 دقیقه
  گزيده
 • پنچری: مجموعه "پنچري" خلاصه قسمت هاي 16 تا 20
  زمان آغاز: 09:33
  زمان پایان : 10:20
  مدت برنامه : 48 دقیقه
  گزيده
 • پنچری: مجموعه "پنچری" خلاصه قسمت های 16 تا 20
  زمان آغاز: 09:37
  زمان پایان : 10:24
  مدت برنامه : 48 دقیقه
  گزيده
 • طرح ملی قرآنی بشارت 1451: طرح قرآني 1451
  زمان آغاز: 10:23
  زمان پایان : 10:36
  مدت برنامه : 13 دقیقه
  قرائت قرآن سوره‌هاي ملک و واقعه
 • طرح ملی قرآنی بشارت 1451: طرح قرآني 1451
  زمان آغاز: 10:23
  زمان پایان : 10:36
  مدت برنامه : 13 دقیقه
  قرائت قرآن سوره‌هاي ملک و واقعه
 • طرح ملی قرآنی بشارت 1451: طرح قرآني 1451
  زمان آغاز: 10:23
  زمان پایان : 10:36
  مدت برنامه : 13 دقیقه
  قرائت قرآن سوره‌هاي ملک و واقعه
 • طرح ملی قرآنی بشارت 1451: طرح قرآني 1451
  زمان آغاز: 10:23
  زمان پایان : 10:36
  مدت برنامه : 13 دقیقه
  قرائت قرآن سوره‌هاي ملک و واقعه
 • طرح ملی قرآنی بشارت 1451: طرح قرآني 1451
  زمان آغاز: 10:27
  زمان پایان : 10:40
  مدت برنامه : 13 دقیقه
  قرائت قرآن سوره‌هاي ملک و واقعه
 • جنجال بزرگ: فيلم سينمايي "جنجال بزرگ"
  زمان آغاز: 10:48
  زمان پایان : 12:05
  مدت برنامه : 78 دقیقه
  1393
 • جنجال بزرگ: فيلم سينمايي "جنجال بزرگ"
  زمان آغاز: 10:48
  زمان پایان : 12:05
  مدت برنامه : 78 دقیقه
  1393
 • جنجال بزرگ: فيلم سينمايي "جنجال بزرگ"
  زمان آغاز: 10:48
  زمان پایان : 12:05
  مدت برنامه : 78 دقیقه
  1393
 • جنجال بزرگ: فيلم سينمايي "جنجال بزرگ"
  زمان آغاز: 10:48
  زمان پایان : 12:05
  مدت برنامه : 78 دقیقه
  1393
 • جنجال بزرگ: فیلم سینمایی "جنجال بزرگ"
  زمان آغاز: 10:52
  زمان پایان : 12:10
  مدت برنامه : 79 دقیقه
  1393
 • مستند کوه مره نودان
  زمان آغاز: 12:13
  زمان پایان : 12:29
  مدت برنامه : 17 دقیقه
  قسمت 1
 • مستند کوه مره نودان
  زمان آغاز: 12:13
  زمان پایان : 12:29
  مدت برنامه : 17 دقیقه
  قسمت 1
 • مستند کوه مره نودان
  زمان آغاز: 12:13
  زمان پایان : 12:29
  مدت برنامه : 17 دقیقه
  قسمت 1
 • مستند کوه مره نودان
  زمان آغاز: 12:13
  زمان پایان : 12:29
  مدت برنامه : 17 دقیقه
  قسمت 1
 • مستند کوه مره نودان
  زمان آغاز: 12:23
  زمان پایان : 12:39
  مدت برنامه : 17 دقیقه
  قسمت 1
 • هزينه هاي خونين يک آرزو (عمليات مرصاد)
  زمان آغاز: 12:29
  زمان پایان : 12:39
  مدت برنامه : 10 دقیقه
 • هزينه هاي خونين يک آرزو (عمليات مرصاد)
  زمان آغاز: 12:29
  زمان پایان : 12:39
  مدت برنامه : 10 دقیقه
 • هزينه هاي خونين يک آرزو (عمليات مرصاد)
  زمان آغاز: 12:29
  زمان پایان : 12:39
  مدت برنامه : 10 دقیقه
 • هزينه هاي خونين يک آرزو (عمليات مرصاد)
  زمان آغاز: 12:29
  زمان پایان : 12:39
  مدت برنامه : 10 دقیقه
 • اخبار : اخبار ورزشی
  زمان آغاز: 12:45
  زمان پایان : 13:00
  مدت برنامه : 15 دقیقه
  گزيده خبرهاي ورزشي ايران و جهان
 • اخبار : اخبار ورزشي
  زمان آغاز: 12:45
  زمان پایان : 13:00
  مدت برنامه : 15 دقیقه
  گزيده خبرهاي ورزشي ايران و جهان
 • اخبار : اخبار ورزشي
  زمان آغاز: 12:45
  زمان پایان : 13:00
  مدت برنامه : 15 دقیقه
  گزيده خبرهاي ورزشي ايران و جهان
 • اخبار : اخبار ورزشي
  زمان آغاز: 12:45
  زمان پایان : 13:00
  مدت برنامه : 15 دقیقه
  گزيده خبرهاي ورزشي ايران و جهان
 • اخبار : اخبار ورزشي
  زمان آغاز: 12:45
  زمان پایان : 13:00
  مدت برنامه : 15 دقیقه
  گزيده خبرهاي ورزشي ايران و جهان
 • اذانگاهی : تلاوت قرآن
  زمان آغاز: 13:04
  زمان پایان : 13:10
  مدت برنامه : 6 دقیقه
  سوره ذاريات - کريم منصوري
 • اذانگاهی : تلاوت قرآن
  زمان آغاز: 13:04
  زمان پایان : 13:10
  مدت برنامه : 6 دقیقه
  سوره ذاريات - کريم منصوري
 • اذانگاهی : تلاوت قرآن
  زمان آغاز: 13:04
  زمان پایان : 13:10
  مدت برنامه : 6 دقیقه
  سوره ذاريات - کريم منصوري
 • اذانگاهی : تلاوت قرآن
  زمان آغاز: 13:04
  زمان پایان : 13:10
  مدت برنامه : 6 دقیقه
  سوره ذاريات - کريم منصوري
 • اذانگاهی : تلاوت قرآن
  زمان آغاز: 13:04
  زمان پایان : 13:10
  مدت برنامه : 6 دقیقه
  سوره ذاريات - کريم منصوري
 • سرود به طاها به ياسين
  زمان آغاز: 13:19
  زمان پایان : 13:24
  مدت برنامه : 6 دقیقه
  خواننده: علي فاني
 • به روز
  زمان آغاز: 13:20
  زمان پایان : 14:18
  مدت برنامه : 58 دقیقه
  با ما به روز باشيد
 • به روز
  زمان آغاز: 13:20
  زمان پایان : 14:18
  مدت برنامه : 58 دقیقه
  با ما به روز باشيد
 • به روز
  زمان آغاز: 13:20
  زمان پایان : 14:18
  مدت برنامه : 58 دقیقه
  با ما به روز باشيد
 • به روز
  زمان آغاز: 13:20
  زمان پایان : 14:18
  مدت برنامه : 58 دقیقه
  با ما به روز باشيد
 • به روز
  زمان آغاز: 13:26
  زمان پایان : 14:16
  مدت برنامه : 50 دقیقه
  با ما به روز باشيد
 • خدمه پرواز: فیلم سینمایی "خدمه پرواز"
  زمان آغاز: 14:27
  زمان پایان : 16:25
  مدت برنامه : 119 دقیقه
  2016 روسيه
 • خدمه پرواز: فيلم سينمايي "خدمه پرواز"
  زمان آغاز: 14:27
  زمان پایان : 16:26
  مدت برنامه : 119 دقیقه
  2016 روسيه
 • خدمه پرواز: فيلم سينمايي "خدمه پرواز"
  زمان آغاز: 14:27
  زمان پایان : 16:26
  مدت برنامه : 119 دقیقه
  2016 روسيه
 • خدمه پرواز: فيلم سينمايي "خدمه پرواز"
  زمان آغاز: 14:27
  زمان پایان : 16:26
  مدت برنامه : 119 دقیقه
  2016 روسيه
 • خدمه پرواز: فيلم سينمايي "خدمه پرواز"
  زمان آغاز: 14:27
  زمان پایان : 16:26
  مدت برنامه : 119 دقیقه
  2016 روسيه
 • فصل جنون
  زمان آغاز: 16:32
  زمان پایان : 17:01
  مدت برنامه : 29 دقیقه
 • فصل جنون
  زمان آغاز: 16:33
  زمان پایان : 17:01
  مدت برنامه : 29 دقیقه
 • فصل جنون
  زمان آغاز: 16:33
  زمان پایان : 17:01
  مدت برنامه : 29 دقیقه
 • فصل جنون
  زمان آغاز: 16:33
  زمان پایان : 17:01
  مدت برنامه : 29 دقیقه
 • فصل جنون
  زمان آغاز: 16:33
  زمان پایان : 17:01
  مدت برنامه : 29 دقیقه
 • در جريان باشيد
  زمان آغاز: 17:01
  زمان پایان : 17:13
  مدت برنامه : 12 دقیقه
 • در جريان باشيد
  زمان آغاز: 17:02
  زمان پایان : 17:13
  مدت برنامه : 12 دقیقه
 • در جريان باشيد
  زمان آغاز: 17:02
  زمان پایان : 17:13
  مدت برنامه : 12 دقیقه
 • در جريان باشيد
  زمان آغاز: 17:02
  زمان پایان : 17:13
  مدت برنامه : 12 دقیقه
 • در جريان باشيد
  زمان آغاز: 17:02
  زمان پایان : 17:13
  مدت برنامه : 12 دقیقه
 • دین دات آی آر
  زمان آغاز: 17:15
  زمان پایان : 18:04
  مدت برنامه : 50 دقیقه
  طرح موضوع هاي اجتماعي با رويکرد ديني و پاسخ به شبهات و پرسش هاي جوانان
 • دین دات آی آر: دين دات آي آر
  زمان آغاز: 17:15
  زمان پایان : 18:04
  مدت برنامه : 49 دقیقه
  طرح موضوع هاي اجتماعي با رويکرد ديني و پاسخ به شبهات و پرسش هاي جوانان
 • دین دات آی آر: دين دات آي آر
  زمان آغاز: 17:15
  زمان پایان : 18:04
  مدت برنامه : 49 دقیقه
  طرح موضوع هاي اجتماعي با رويکرد ديني و پاسخ به شبهات و پرسش هاي جوانان
 • دین دات آی آر: دين دات آي آر
  زمان آغاز: 17:15
  زمان پایان : 18:04
  مدت برنامه : 49 دقیقه
  طرح موضوع هاي اجتماعي با رويکرد ديني و پاسخ به شبهات و پرسش هاي جوانان
 • دین دات آی آر: دين دات آي آر
  زمان آغاز: 17:15
  زمان پایان : 18:04
  مدت برنامه : 49 دقیقه
  طرح موضوع هاي اجتماعي با رويکرد ديني و پاسخ به شبهات و پرسش هاي جوانان
 • جادوی صدا: جادوي صدا
  زمان آغاز: 18:05
  زمان پایان : 19:06
  مدت برنامه : 61 دقیقه
  مسابقه دوبله فيلم و انيميشن و صداپيشگي عروسک همراه با تجليل از هنرمندان و پيشکسوتان اين عرصه
 • جادوی صدا: جادوي صدا
  زمان آغاز: 18:05
  زمان پایان : 19:06
  مدت برنامه : 61 دقیقه
  مسابقه دوبله فيلم و انيميشن و صداپيشگي عروسک همراه با تجليل از هنرمندان و پيشکسوتان اين عرصه
 • جادوی صدا: جادوي صدا
  زمان آغاز: 18:05
  زمان پایان : 19:06
  مدت برنامه : 61 دقیقه
  مسابقه دوبله فيلم و انيميشن و صداپيشگي عروسک همراه با تجليل از هنرمندان و پيشکسوتان اين عرصه
 • جادوی صدا: جادوي صدا
  زمان آغاز: 18:05
  زمان پایان : 19:06
  مدت برنامه : 61 دقیقه
  مسابقه دوبله فيلم و انيميشن و صداپيشگي عروسک همراه با تجليل از هنرمندان و پيشکسوتان اين عرصه
 • جادوی صدا: جادوي صدا
  زمان آغاز: 18:06
  زمان پایان : 19:06
  مدت برنامه : 60 دقیقه
  مسابقه دوبله فيلم و انيميشن و صداپيشگي عروسک همراه با تجليل از هنرمندان و پيشکسوتان اين عرصه
 • اخبار : اخبار ورزشي
  زمان آغاز: 19:15
  زمان پایان : 19:30
  مدت برنامه : 15 دقیقه
  گزيده خبرهاي ورزشي ايران و جهان
 • اخبار : اخبار ورزشي
  زمان آغاز: 19:15
  زمان پایان : 19:30
  مدت برنامه : 15 دقیقه
  گزيده خبرهاي ورزشي ايران و جهان
 • اخبار : اخبار ورزشي
  زمان آغاز: 19:15
  زمان پایان : 19:30
  مدت برنامه : 15 دقیقه
  گزيده خبرهاي ورزشي ايران و جهان
 • اخبار : اخبار ورزشي
  زمان آغاز: 19:15
  زمان پایان : 19:30
  مدت برنامه : 15 دقیقه
  گزيده خبرهاي ورزشي ايران و جهان
 • اخبار : اخبار ورزشي
  زمان آغاز: 19:15
  زمان پایان : 19:30
  مدت برنامه : 15 دقیقه
  گزيده خبرهاي ورزشي ايران و جهان
 • نفس عميق (پليس پيشگيري)
  زمان آغاز: 19:34
  زمان پایان : 19:47
  مدت برنامه : 14 دقیقه
 • فوتبال برتر : فوتبال برتر (کارشناسی)
  زمان آغاز: 19:53
  زمان پایان : 20:31
  مدت برنامه : 38 دقیقه
  پخش مستقيم فوتبال نفت آبادان - استقلال
 • قرعه کشي آسان پرداخت
  زمان آغاز: 20:50
  زمان پایان : 20:57
  مدت برنامه : 7 دقیقه
 • فوتبال برتر : فوتبال برتر (نیمه اول فوتبال)
  زمان آغاز: 21:00
  زمان پایان : 21:48
  مدت برنامه : 48 دقیقه
  پخش مستقيم فوتبال نفت آبادان - استقلال
 • اخبار : اخبار شبانگاهی
  زمان آغاز: 21:48
  زمان پایان : 21:55
  مدت برنامه : 7 دقیقه
  گزيده خبرهاي ايران و جهان
 • فوتبال برتر : فوتبال برتر (نیمه دوم فوتبال)
  زمان آغاز: 22:03
  زمان پایان : 22:53
  مدت برنامه : 50 دقیقه
  پخش مستقيم فوتبال نفت آبادان - استقلال
 • فوتبال برتر : فوتبال برتر (کارشناسی)
  زمان آغاز: 22:53
  زمان پایان : 23:03
  مدت برنامه : 10 دقیقه
  پخش مستقيم فوتبال نفت آبادان - استقلال
 • شهر کرامت: شهر کرامت (برکت)
  زمان آغاز: 23:11
  زمان پایان : 23:59
  مدت برنامه : 49 دقیقه
  ويژه برنامه دهه کرامت