اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
سفره های آسمانی

سفره های آسمانی

سفره های آسمانی آرشیو

سفره های آسمانی را بیشتر بشناسید
که در خصوص غذاهای آئینی است که میان اقوام ایرانی مرسوم می باشد . ضمنا در این مجموعه به شیوه های تهیه این گونه غذاها می پردازد .پوشش ،گویش ، آداب ، رسوم ، کار و جغرافیای اقوام ایرانی نیز مد نظر می باشد .