جمعه

جمعه

93/12/29

فیلم سینمایی تبدیل شوندگان

00:00

دعای کمیل

02:20

برنامه شبانگاهی

03:15

سحرگاهان

04:00

قرآن و اذان صبح

04:30

گلبرگ

05:00

سوره های سرخ

05:50

سخنرانی رفیعی

06:15

مستند به تماشای بهار

06:15

گزارش ورزشی

07:30

نوروز در تاجیکستان

09:00

مسابقه 103

09:30

فیلم سینمایی اژدهای دریای چین

10:30

اذان ظهر

12:10

مدار 125 درجه

12:30

به روز

13:35

شناسنامه

14:30

تله فیلم تحویل سال 15:30
مستر بین
17:50
مسابقه 103
17:40
اذان مغرب 18:30
جنگ بهار نارنج ویژه تحویل سال 1394
19:00