جمعه

جمعه

93/08/09

دعای کمیل

00:00

فیلم سینمایی دهلیز

00:50

سریال خارجی تجسس

02:20

برنامه شبانگاهی

03:10

قران و اذان صبح

04:45

گلبرگ
05:15
سخنرانی 06:25
گزارش ورزشی
07:00
مستند غارشفق

08:35

هفت روز

09:10

فیلم سینمایی رادیو
09:50
ماه چهاردهم

12:10

سریال تجسس

13:35

شناسنامه

14:30

تله فیلم از میان سایه ها
16:05
مشارکتی اوقاف 17:45
به روز
18:10
سخنرانی
19:35
مستند توتیا 20:10

سریال خارجی گروه تجسس

20:45
در آستان خورشید
22:30
هفت 23:20