جدول پخش دوشنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۵

ساعت شروع نام برنامه مدت
00:05
00:12
00:18
00:50
01:08
00:20
01:31
باران اشک
00:30
02:06
01:22
03:29
نشانيتکرار
00:23
03:55
00:15
04:11
00:26
04:38
کليپ وفات
00:05
04:43
مستند آستان بهشتتکرار
00:13
04:56
00:43
05:50
00:07
06:01
00:10
06:11
00:39
06:50
نشانيتکرار
00:23
07:15
02:00
09:18
00:15
09:34
کليپ وفات حضرت معصومهتکرار
00:05
09:40
باران اشک
00:30
10:15
00:55
11:15
00:19
11:39
00:20
11:59
کليپ وفات حضرت معصومه
00:05
12:04
00:05
12:15
زيارت ائمه (روز دوشنبه)
00:06
12:21
00:07
12:30
مستند آستان بهشتتکرار
00:13
12:45
00:15
13:01
01:00
14:05
بزرگداشت آيت ا... سيبويه
00:20
14:25
کليپ وفات حضرت معصومه
00:05
14:33
00:15
14:54
00:40
15:38
مستند آستان بهشت
00:13
15:53
00:48
16:45
00:34
17:19
کليپ وفات حضرت معصومه
00:05
17:33
00:07
17:42
00:30
18:16
00:48
19:15
00:15
19:32
00:53
20:26
مراسم تنفيذ حکم آيت ا... هاشمي رفسنجاني
00:14
20:40
فيلم تلويزيوني "عاشق ها ايستاده مي ميرند"
01:06
22:00
00:15
22:15
00:17
22:32
قلعه سيمون
00:21
23:00
00:59