جدول پخش پنج شنبه، ۱۶ دی ۱۳۹۵

ساعت شروع نام برنامه مدت
01:43
00:42
02:25
تيزر مجموعه هاي نمايشي سيما در زمستان 95
00:05
02:30
00:27
02:58
تيزر مجموعه هاي نمايشي سيما در زمستان 95
00:05
03:04
00:26
03:33
00:43
04:20
فانوستکرار
00:22
04:42
تيزر مجموعه هاي نمايشي سيما در زمستان 95
00:05
04:48
00:51
05:45
00:05
05:50
00:06
06:01
00:10
06:11
00:40
06:52
00:24
07:18
01:46
09:14
00:42
10:01
01:33
11:38
00:25
12:03
00:05
12:14
00:06
12:22
00:19
12:45
00:15
13:01
00:48
14:00
01:27
15:32
تيزر مجموعه هاي نمايشي سيما در زمستان 95
00:05
15:38
جشنواره عمارزنده
00:16
15:59
00:48
16:53
00:31
17:25
00:05
17:32
00:34
18:08
تيزر مجموعه هاي نمايشي سيما در زمستان 95
00:05
18:19
00:50
19:15
00:15
19:30
00:23
20:00
00:27
20:43
00:40
21:27
فانوس
00:22
21:49
فتوکليپ ياد ياران
00:06
22:00
00:15
22:16
ویژه برنامه میلادزنده
01:00
23:25
00:34